Suharekë

VISTA SHPK

Emri i të licencuarit

VISTA SHPK

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Eshref Mazreku (Pronar) Ismet Bytyçi

Adresa

Rr.
Gurakuqi pn, Suhareke.

Tel & Fax


+383 (0) 49/600-537
+383 (0) 44/338-460

E-mail

vista.shpk@gmail.com
eshref@gmail.com