Prishtinë

TVR

Emri i të licencuarit

TVR

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TVR" Sh.p.k - 810831950

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Rifat Avdiu (Pronar)

Adresa

Rr.
Rruga- Halil Alidemaj , B 9 , Hyrja 17 Prishtine

Tel & Fax


+383 (0) 45/697 222

E-mail

tvr.televizion@gmail.com