Gjilan

TV ZOOM

Emri i të licencuarit

TV ZOOM

Emri i Biznesit/OJQ-së

TV Zoom B.I TV "Zoom" - 811628661

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ranko Makic (Pronar)

Adresa

Rr.
Shillovë

Tel & Fax


+383 (0) 49/257 211

E-mail

globusprodukcija@gmail.com
tvzommpomoravlje@yahoo.com