Prishtinë

TëVë DOKU 2 Dokumetarë

Emri i të licencuarit

TëVë DOKU 2 Dokumetarë

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TelKos" L.L.C - 810868995

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ymer Kurtorlli
Elhami Haziri
Avni Haziri
Hebib Dernjani (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Elez Berisha, nr.30

Tel & Fax


+383 (0) 38/600 321
+383 (0)48/447-700
+383 (0)44/207-707

E-mail

enver.berisha@telkos.net
ardita.zeka@telkos.net