Prishtinë

TELKOS

Emri i të licencuarit

TELKOS

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ymer Kurtorlli
Elhami Haziri
Avni Haziri
Hebib Dernjani (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Elez Berisha, Nr.30, Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 38/600 321
+383 (0) 44/990 049
+383 (0) 44/207 707

E-mail

enver.berisha@telkos.net
ardita.zeka@telkos.net