Shtërpcë

STR PROGRES

Emri i të licencuarit

STR PROGRES

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Novka Nikolcevic (Pronar)

Adresa

Rr.
Shtërpce

Tel & Fax


+383 (0) 29/070-070
+383 (0) 45/368-900

E-mail

progres_strpce@yahoo.com