Istog

RTV PODGURI (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

RTV PODGURI (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"RTV PODGURI" SH.P.K 811897323

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Fadil Pejani (Pronar)

Adresa

Rr.
Skënderbeu, nr. 54, Kati II, Pallati i Kulturës Adem Jashari, Istog

Tel & Fax


+383 (0) 48/447 660
+383 (0) 44/447 660
+383 (0) 43/851 773
+383 (0) 44/276 624

E-mail

info@rtvpodguri.com
dardandemajj@gmail.com
Info.pejani@gmail.com