Prishtinë

RTK-4 ART (kulturë)

Emri i të licencuarit

RTK-4 ART (kulturë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni I Kosovës

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adresa

Rr.
Gjemajl Prishtina nr. 12

Tel & Fax


+383 (0) 38/230 102
+383 (0) 38/230 103
+383 (0) 49/752 752
+383 (0) 49/703 070

E-mail

drejtoria@rtklive.com