Gjilan

Radio VICTORIA

Emri i të licencuarit

Radio VICTORIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Kujtim Shaiqi B.I. Radio" Viktoria" - 811192301

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Kujtim Shahiqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Muharrem Ibrahimi, Nr.312, Dardania .1

Tel & Fax


+383 (0) 45/222-269
+383 (0) 45/552-688

E-mail

etrit_script@hotmail.com
k_shahiqi@hotmail.com
radiovictoriagjilan@hotmail.com