Prishtinë

Radio MARIA Obiliq

Emri i të licencuarit

Radio MARIA Obiliq

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ - Shoqata Radio Maria - 6000882-5

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ - Shoqata Radio Maria (Pronar)

Adresa

Rr.
Zija Shemsiu, nr 41 Ulpianë, Prishtinë

Tel & Fax


+383(0)49 205 959
+383(0)38 747 777

E-mail

president.rks@radiomaria.org coordinator.rks@radiomaria.org info.rk@radiomaria.org