Gjilan

Radio HERC

Emri i të licencuarit

Radio HERC

Emri i Biznesit/OJQ-së

P.P. HERC B.I. "Herc" - 811783605

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Bojan Mladenovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Glavna bb, Shtërpc

Tel & Fax


+383 (0) 290 70 037
+381(0) 64 862 1788

E-mail


herc.international.doo@gmail.com
office@rtvherc.com