Gjilan

Radio ENERGJI

Emri i të licencuarit

Radio ENERGJI

Emri i Biznesit/OJQ-së

Asdren Agushi B.I. NP "Radio Energji" - 810268385

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Asdren Agushi (Pronar)

Adresa

Rr.
Abdullah Presheva, nr.63

Tel & Fax


+383 (0) 280/322 323
+383 (0) 280/320 014
+383 (0) 280/322 200
+383 (0) 44/132 516
+383 (0) 44/297 970

E-mail

energji102@yahoo.com
mesnataenergji@hotmail.com
asdrenagushi@hotmail.com
info@radioenergji.net