Kamenicë

PP KDS TELESTAR IC

Emri i të licencuarit

PP KDS TELESTAR IC

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Tanja Cvetkovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Ropotov e Vogël

Tel & Fax


+383 (0) 49/749-594
+381(0)64 330 3277
+381(0)45/679-778

E-mail

cvetkovic_ivan@yahoo.com