Dragash

DSH SPEED TV

Emri i të licencuarit

DSH SPEED TV

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Jaser Spahiu (Pronar)

Adresa

Rr.
Rruga e Ramanices pn/bb/nn; Nail Dana pn/bb/nn

Tel & Fax


+383 (0) 49/200-951

E-mail

jaserspahiu@gmail.com