Prishtinë

ARB AVENTURË (Film)

Emri i të licencuarit

ARB AVENTURË (Film)

Emri i Biznesit/OJQ-së

“ISP BROADCAST” SH.P.K.810011643

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Qëndrim Kryeziu (Pronar)

Adresa

Rr.
Rilindja Kombëtare 24000, Malishevë

Tel & Fax


+383 (0) 45/03-355

E-mail

qendrim.kryeziu@isp-broadcast.net
qendrim-kryeziu@hotmail.com