Prishtinë

A2CNN Kosova

Emri i të licencuarit

A2CNN Kosova

Emri i Biznesit/OJQ-së

G2 Media KS SH.P.K 811901843

Lloji i veprimtarisë

Pronari

G2 MEDIA SH.P.K.
Gener 2 SH.P.K.
Personat fizik si pronar (Aksionar) : Amet Ulaj 33%
Bashkim Ulaj 34%
Astrit Ulaj 33%

Adresa

Rr.
Rr/ Xhevdet Doda Hyrja A, Kati 10, Nr.A55 Prishtinë

Tel & Fax

-770.9911978

E-mail

info@g2media.al
flamur.gashi@g2media.al