test

Emri i të licencuarit

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adresa

Rr.

Tel & Fax

E-mail